45 millioner til bedre vandmiljø og mindre lugtproblemer

Af: Kim Holm Boesen |
08/10/2004

Den officielle start af den udviklingsindsats, som skal forbedre miljøet i vandløb og søer og gøre det bedre at bo på lande, er nu skudt af. Konflikter og miljøproblemer i det åbne land skal løses ved indsatser, der fjerner eller formindsker lugtproblemerne, reducerer tabet af fosfor til vandmiljøet og reducerer ammoniakfordampning. Fødevareministeriet og Miljøministeriet har derfor i samarbejde med erhvervet sat fem projekter i gang til i alt 45 millioner kroner ved Danmarks Jordbrugsforskning, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser og Dansk Landbrugsrådgivning. Indsatsen er en del af aftalen om Vandmiljøplan III og vil i 2005 blive fulgt op med et forskningsprogram på 100 millioner kroner. “Jeg er glad for, at vi hurtigt er kommet i gang med det meget vigtige udviklingsarbejde, som skal gøre det muligt at opnå de ambitiøse målsætninger, vi har sat os i Vandmiljøplan III. Jeg vil især fremhæve den massive indsats for at formindske lugtgenerne fra husdyrproduktionen, som jeg håber vil gøre det muligt at opretholde et godt naboskab mellem landbrugsproducenterne og beboerne,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt. De konkrete projekter går blandt andet ud på, at: . Bidrage til at formindske overskuddet af fosfor med 8.000 tons ved at forske i hvordan husdyrene kan udnytte fosforet i foderet bedre. . Udarbejde et fosforindeks, som myndigheder og erhverv kan bruge til at udpege områder, hvor der er størst risiko for overfladeafstrømning af fosfor fra markerne. Værktøjet kan give overblik over, hvor det er mest nødvendigt at gøre en indsats. . Undersøge hvorfor gylle lugter, samt hvorhen og hvor hurtigt lugten spreder sig. Målet er at udvikle metoder til at vurdere lugt og at fastlægge nye standarder for hvor meget lugt, der slipper ud fra forskellige staldtyper. . Bidrage til at reducere fordampningen af ammoniak med 9.500 tons ved at undersøge hvilke teknologier, der er bedst egnet til at formindske fordampningen af ammoniak. Resultaterne af undersøgelsen skal blandt andet bruges i forbindelse med myndighedernes godkendelsesprocedurer for husdyrproduktion (VVM). . Udvikle nye metoder til at behandle og udbringe gylle, så vandmiljøet bliver mindst muligt belastet, og så lugten spreder sig mindst muligt. Målet er, at landbruget får mest mulig nytte af næringsstofferne, når der gødes på markerne, samtidig med at der tages hensyn til miljøet. Fødevareminister Hans Chr. Schmidt lægger vægt på, at resultaterne fra projekterne hurtigst muligt kan omsættes i praksis og indgå i det videre arbejde med at begrænse de gener, som landbrugsdriften giver miljøet. Fødevareministeriet stiller krav om, at alle projekter skal testes, ligesom der stilles krav om at viden bliver formidlet videre til erhvervet. Pengene til de fem projekter blev bevilliget tidligere i år. Efter grundig forberedelse er projektbeskrivelser og hele projektorganisationen nu på plads. Læs de fem projektbeskrivelser på www.agrisci.dk Kilde: Pressemeddelelse fra FVM af 8. oktober 2004.