Som hovedregel skal alle personer mellem 18 og 65 år, der driver lystfiskeri i Danmark, være i besiddelse af et gyldigt statsligt dansk lystfiskertegn.

Lystfiskeri (eller sportsfiskeri) er fiskeri med lette håndredskaber.
Fiskeri i ørredsøer, som i Danmark ofte kaldes “put and take”, kræver normalt ikke et statsligt lystfiskertegn, men et adgangsbevis, der kan købes på stedet.

Lystfiskertegnet fra staten kan købes med 3 gyldighedsperioder:

 * 12 måneder fra kvitteringsdatoen. Pris: kr. 185
* 1 uge fra kvitteringsdatoen. Pris: kr. 130
* 1 dags licens gældende for kvitteringsdatoen. Pris: kr. 40

Der kan dog for uge- og dagkort angives en anden, senere gyldighedsdato end den påstemplede dato, dog ikke senere end 30 dage efter kvitteringsdatoen.

Du kan købe fisketegn på internettet: www.fisketegn.dk

Lystfiskertegnet er personligt, og kvitteringen skal medbringes under fiskeriet sammen med legitimation.

Indtægten fra statens lystfiskertegn anvendes til fiskepleje i samarbejde med fiskeriets og lystfiskernes organisationer.

I ferske vande skal ejeren af fiskevandet give tilladelse til fiskeri, selv om man har betalt lystfiskertegn. Lokale, private fisketegn sælges ofte af turistforeninger, kiosker og lign.

 

Fritidsfiskertegn
Personer, der er 12 år og derover, og som har fast bopæl i Danmark, må drive fiskeri med faststående/passivt fiskende redskaber (ruser m.m.) i saltvandsområder.

 

Bopælskravet gælder ikke for personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs og EØS’s regler om etablering, arbejdskraftens frie bevægelighed og udveksling af tjenesteydelser, bl.a. via arbejde her i landet, og som derved har opnået en nærmere tilknytning til landet.

 

For fritidsfiskeri betales for tiden kr. 300 for 12 måneder fra betalingsdagen på et særligt girokort, og kvitteringen gælder samtidig som lystfiskertegn ved fiskeri med stang og snøre. Kvitteringen samt legitimation skal altid medbringes under fiskeri og på forlangende forevises for fiskerikontrollen.

 

Girokortet indeholder et fiskerinummer, og dette nummer skal fritidsfiskeren bruge ved mærkning af sine redskaber.