Stigning i opgang af laks i Skjern Å

Af: Jimmy Pajbjerg |
17/02/2023

Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2022 estimeret til 7.553 stk. Dette er en stigning i forhold til undersøgelsen i 2019, hvor opgangen blev estimeret til 5.897 laks. Af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer 38 % fra udsætninger.

Der er igennem de seneste årtier årligt udsat mere end hundredetusind ½- og 1-års laks i Skjern Å-systemet. DTU Aquas seneste undersøgelse viser således, at en stigende andel af lakseopgangen stammer fra naturlig gydning. I 2022 bestod 62% af lakseopgangen således af vilde laks.

Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger i fremtiden, er der et særligt stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, som i dag hindrer, at laksen har fri adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder. I Skjern Å-systemet er der stadig særligt problematiske spærringer i Omme Å ved Juellingsholm, i Skjern Å’s hovedløb ved MES Sø og i Rind Å ved Skjern Å-forvirringen. Ligeledes bør genskabelse af yderligere egnede gyde- og opvækstområder i å-systemet have høj prioritet.

Undersøgelsens udførelse og resultater

DTU Aqua elfiskede i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms samt i Omme Å og Vorgod Å i perioden 31/10-4/11 2022. Der blev fanget i alt fanget 441 laks, som alle blev mærket med PIT-mærker. Der blev elfisket igen i perioden 4.-13. december, 2022 i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms, i Vorgod Å, Rind Å, Holtum Å og Omme Å.

Ved undersøgelsen blev der i alt fanget 730 laks, hvoraf de 44 var PIT-mærkede. Laksene var mellem 51 og 116 cm lange med en gennemsnitslængde på 76 cm. Af de fangede laks var 41 % hanner og 59 % hunner.

Laksene var generelt i god form, og der var relativt få med svamp og skader, selv i december, i forhold til tidligere år. Dog var der 64 af laksene, der havde såkaldte ”bidskader”, der dækker bid fra sæl, odder, skarv, etc. I alt 29 laks havde mærker efter at have været kroget af lystfiskere.

På baggrund af tallene fra undersøgelsen i 2022 har DTU Aqua estimeret gydebestanden af laks i Skjern Å-systemet til 7.180 laks. Dertil skal lægges de 373 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2022, hvormed den estimerede totalopgang i Skjern Å-systemet er på 7.553 laks.

Opgangen i 2022 havde ca. 43 % grilse (under 75 cm). Grilse er laks, der kun har opholdt sig én vinter i havet.

I 2022 indgik der i alt 1.171 laks i undersøgelsen, hvilket er det højeste antal opgangslaks, der hidtil har indgået i bestandsundersøgelser i Skjern Å-systemet.

En række presfaktorer påvirker bestandene negativt i Skjern Å-systemet.

Der er også presfaktorer, som har en dokumenteret dødelighed på laksesmolt fra Skjern Å-systemet. Undersøgelser har dokumenteret, at skarv æder en del af laksesmoltene og ungfiskene, og at denne faktor er en årsag til høj dødelighed hos unglaks.

Hvis den vilde laksebestand i Skjern Å-systemet skal kunne klare sig på længere sigt, er bestanden derfor helt afhængig af en tilstrækkelig stor naturlig reproduktion. Laksens adgang til gyde- og opvækstområder i hele vandsystemet er afgørende vigtig.

Kilde: Niels Jepsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.