Aalborg Østhavn skal udvides ?????

Af: Brian Thomsen |
29/12/2004

Se lige, hvad der sker med vore gode fiskeplads (Grønlænderhavnen).

Det fremgår af oplægget, at Havnen ønsker at rørlægge Romdrup Å de sidste 100 meter nærmest kajfronten.
Rørlægningstanken er ikke fremmed for Havnen. Tilbage i 1990 var Romdrup Å også i vejen for “udviklingen”. I den forbindelse blev de yderste 600 m af åen forlagt, at hensyn til etablering af Nordjysk Transportcenter. Som betingelse for at godkende denne flytning af naturen, blev Romdrup Å udlagt med en op til 9 m bred bræmme langs begge sider af vandløbet. Der blev endvidere foretaget en beplantning langs vandløbet. I amtets tilladelse efter vandløbsloven anføres: “Det nye vandløb vil fremtræde som en grøn kile igennem havnearealet”. Amtsrådets Udvalg for Teknik og Miljø tilkendegav følgende i forbindelse med tilladelsen: “Det er amtsrådets holdning, at der ikke kan forventes givet tilladelse til rørlægning/overdækning af åen”. Tilkendegivelsen er indeholdt i godkendelsen, og således tilsendt Aalborg Havnevæsen den 31. januar 1990. Historien synes altså at gentage sig, hvor naturen påny kommer i vejen.

Læs mere på:
http://www.nja.dk/Serviceomraader/Regionplan/UdvidelseAfAalborgOesthavn.htm

Romdrup Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur), § 16 (åbeskyttelseslinie) og er i Regionplanen højt målsat som karpefiskevand.