Bæveren får permanent opholdstilladelse i Klosterheden

Af: Kim Holm Boesen |
09/08/2004

Et flertal i Ringkjøbing Amtsråds teknik- og miljøudvalg besluttede på mødet 9. august at give bæveren permanent opholdstilladelse i Klosterheden Plantage. I september 1999 gav Ringkjøbing Amt dispensation efter naturbeskyttelsesloven for 5 år til at udsætte bævere i Klosterheden Statsskovdistrikt. Dispensationen udløber i september i år. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen bedt om en tidsubegrænset forlængelse af dispensationen. Det er denne forlængelse, amtsrådets teknik- og miljøudvalg har givet nu. I amtets beslutning om at give bæveren permanent opholdstilladelse i Klosterheden Statsskovdistrikt er det dog en betingelse, at bævere skal kunne bortreguleres, hvis de giver problemer uden for skovdistriktet. Det er også en betingelse, at Klosterheden Statsskovdistrikt i etableringsfasen skal afhjælpe eventuelle gener, som bæverne påfører uden for distriktet. Det gælder f.eks. også i private vandløb, hvor det er ejerne, der har forpligtelsen til vedligeholdelse. Skov- og Naturstyrelsen har siden udsætningen af de første bævere i efteråret 2003 overvåget effekten. Resultatet af overvågningen er bl.a., at de 18 udsatte bævere er blevet til mindst 50. Der er skabt en række nye vådområder med både positiv og negativ betydning. For f.eks. padder, ynglefugle, insekter i dødt træ og i damme er vilkårene blevet forbedret. Den væsentligste negative effekt er, at bæverdæmningerne midlertidigt hindrer visse fiskearter i at vandre i vandløbene. Amtet vurderer, at hvis væksten i bæverbestanden fortsætter blot nogenlunde som hidtil, vil bestanden om 10 år være på adskillige hundrede individer. Det er også en betingelse for amtets tidsubegrænsede forlængelse af dispensationen, at Skov- og Naturstyrelsen senest efter 10 år laver en ny forvaltningsplan for bæveren. I forvaltningsplanen skal bl.a. indgå spørgsmålet om overgangen fra etableringsfasen, og til at bæveren bliver betragtet som en integreret del af den danske natur. I planen skal f.eks. også indgå en afklaring af forholdet til vandløbsloven (bl.a. vedligeholdelse) og eventuelle erstatninger efter denne lov. Kilde: Nordjyllands amts hjemmeside – 9/8/2004