Bedre adgangsforhold for snæbel ørred og laks.

Af: Kim Holm Boesen |
10/02/2004

Den vilde laks er akut truet. Og laksefisken snæbel findes kun i den danske del af Vadehavet. Et naturgenopretningsprojekt omkring Karlsgårde Holme Å og Varde Å skal nu sikre bedre forhold for begge fiskearter. Det besluttede miljøminister Hans Chr. Schmidt formand for Ribe Amts udvalg for teknik og miljø Thyge Nielsen og Sydvest Energis bestyrelsesformand Jens Bahne Jørgensen på et møde i dag.

Naturprojektet sikrer væsentligt bedre adgang til Varde Å Holme Å Grindsted Å og Ansager Å for vandrefiskene snæbel laks og ørred. Disse fisk har i dag meget vanskeligt ved at finde forbi vandkraftværket ved Karlsgårde. Projektet sikrer samtidig fortsat økonomisk bæredygtig drift af Karlsgårde Vandkraftværk baseret på ca. 2/3 af de nuværende vandmængder.

Projektet forventes at koste omkring 18 mio. kr. Halvdelen vil blive søgt finansieret via EU’s såkaldte LIFE-midler. Herudover vil Sydvest Energi og Miljøministeriet bidrage med 3½ mio. kr. hver mens Ribe Amt bidrager med 1½ mio. kr.

I projektet indgår tilbagelægning af al vandet fra Holme Kanal til Gl. Holme Å efter at denne er blevet restaureret. Desuden anlægges et stryg i Grindsted-Varde Å vest for Ansager som leder en fast og noget større vandmængde end i dag til Varde Å. Der foretages ingen indgreb i selve Varde Å men projektet er ikke til hinder for at åen på et senere tidspunkt eventuelt kan restaureres og tilføres mere vand.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt lægger vægt på at der er opnået lokal enighed om rammerne for det omfattende naturgenopretningsprojekt som sikrer en gunstig bevaringsstatus for snæbel samtidig med at projektet vil give gode muligheder for friluftslivet og natur- og kulturformidling for børn og unge.

Sydvest Energi som fortsat vil være ejer af Karlsgårde Vandkraftværk finder det tilfredsstillende at kraftværket kan opretholde en økonomisk bæredygtig drift og producere grøn energi samtidig med at forholdene for fiskebestandene i vandsystemet forbedres.

Pressemeddelse af 9. januar 2004 fra Miljøministeriet