Dambrug skal lære at spare på vandet

Af: Kim Holm Boesen |
07/01/2005

Vandforsyningsloven ændres den 1. april, og det indebærer, at dam- brugenes gældende tilladelser til at indvinde åvand bortfalder. Alle dambrug skal derfor have en ny tilladelse. Indtil nu har mange af dem haft ret til at indtage hele eller størstedelen af vandføringen. Resultatet har væ ret vandløbsstrækninger uden vand eller med så lille vandføring, at fiskene har haft svært ved at passere dambrugene. Den situation vendes nu på hovedet, så naturen får førsteret til åvandet. Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt har vedtaget en praksis, der typisk vil give de nordjyske dambrug en fast vandmængde på halvdelen af den gennemsnitlige minimumsvandfø ring i vandløbet. Alt andet vand skal altså ledes uden om dambruget til gavn for vandløb og fisk. En del dambrug supplerer åvandet med grundvand fra kildevæld eller boringer, og det vil de fortsat kunne søge tilladelse til. Lang forberedelsestid Lovændringen blev vedtaget allerede i 1980 og havde den lange frist for at give dambrugene tid til at omstille produktioner. Moderne dam- brug kan nemlig nøjes med en brøkdel af det vand, der tidligere var nødvendigt. Først de seneste årer der kommet fart i ombygningen af nordjyske dambrug, så mange står over for større investeringer. Ligeledes vil de få større driftsudgifter, fordi de skal bruge det samme vand fl ere gange og derfor må pumpe det rundt på dambruget. Fiskepassager forbedres Amtet benytter lejligheden til at se de mange opstemninger ved dam- brug efter i sømmene. Opstemningerne bremser åvandet og forringer dermed vandmiljøet, men når dambrugene skal bruge mindre vand, kan opstemningerne måske sænkes eller helt fjernes. Selv om der kommer til at løbe mere vand uden om dambrugene er det ikke sikkert passagen for fisk og smådyr bliver god nok. Der bliver behov for at bygge nye faunapassager, – en udgift der vil løbe op i mellem 8 og 12 mio. kr. i Nordjylland. Målsætningen er at skabe vandløbsmiljøer, der lever op til amtets mål- sætninger, og at få tilfredsstillende faunapassager uden at ødelægge mulighederne for at drive dambrug. Læs mere om udvalget beslutning: http://www.nja.dk/SenesteNyt/DagsordnerOgReferater/UdvalgetForTeknikOgMiljoe/UdvalgetForTeknikOgMiljoe041207.htm#Subtitel19 Faunapassageudvalget har beskrevet krav til vandføring mm. ved ef fektive fiskepassager. Læs mere på: http://www.nja.dk/SenesteNyt/DagsordnerOgReferater/UdvalgetForTeknikOgMiljoe/UdvalgetForTeknikOgMiljoe040330.htm Kilde: Januars nyhedsbrev fra Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt