Dyrt at nå miljømål i Ringkøbing Fjord

Af: Kim Holm Boesen |
09/06/2004

Vandrammedirektivet bevirker, at regionale myndigheder vil blive tvunget til at sikre, at de opstillede mål for vandmiljøet nås. Men det kan blive dyrt. En analyse af Ringkøbing Fjord viser, at det samlet vil koste ca. 73 mio. kr. at opnå en reduktion af kvælstof-tilførselen til Ringkøbing Fjord med 35 pct. Amtets omkostninger anslås til 2,5 mio. kr. årligt med national finansiering via miljøvenlige jordbrugsordninger. Uden national finansiering er prisen for amtet 28 mio. kr. årligt. Hertil kommer en reduktion af husdyrholdet med 20 pct., der koster erhvervet 45 mio. kr. årligt, da der ikke ydes offentligt tilskud til reduktionen. Endvidere vil der være omkostninger og tab af arbejdspladser for følgeerhverv. I regeringens forslag til Vandmiljøplan III er det muligt at etablere flere arealer under miljøvenlige jordbrugsordninger, men det er ikke sikkert, at den økonomiske ramme er stor nok til at dække det fremtidige behov. Analysen af Ringkøbing Fjord viser endvidere, at valg af virkemidler og geografisk målretning kan hjælpe til at opnå mest miljø for pengene. Virkemidlerne omfatter vådområder, lavere kvælstofnorm og reduceret husdyrhold. Abstract I analyserne for Ringkøbing Amt er omkostningerne ved vådområder, efterafgrøder, lavere kvælstoftilførsel og reduceret husdyrhold beregnet. Landbrugets indtjeningstab er i analyserne hovedsagligt estimeret med en ny jordrentemodel udviklet på Fødevareøkonomisk Institut. De udvalgte virkemidler er efterfølgende samlet i fire scenarier hvor fokus er på scenarierne 2 og 3, der reducerer kvælstoftilførselen til Ringkøbing Fjord med henholdsvis 20 og 35 pct. Ringkjøbing Amt har anslået at fuld implementering af Vandmiljøplan II og effekten af Skjern Å projektet vil bidrage med yderligere 15 pct., således de samlede reduktioner ved scenarierne 2 og 3, bliver hhv. 35 og 50 pct. i forhold til belastningen i 2001. Amtets omkostninger ved disse to scenarier er 2,5 mio. kr. årligt. såfremt de nationale MVJ-ordninger kan anvendes. Uden national finansiering vil amtets omkostninger stige til 26-28 mio. kr. årligt. Erhvervets omkostninger stiger fra 1 mio. kr. årligt ved scenario 2 til 45 mio. kr. årligt ved scenario 3 grundet reduktion i husdyrholdet. Endvidere vil et skift fra scenario 2 til 3 øge omkostninger og tab af arbejdspladser for følgeerhverv. Omvendt vil det ikke med scenario 2 være muligt at nå Ringkøbing Amts målsætning om en sigtedybde på 2 meter i Ringkøbing Fjord når der samtidig er et ønske om en lav saltholdighed i Fjorden. Forfatterne: Jens Abildtrup, Jens Erik Ørum, Jørgen D. Jensen og Brian H. Jacobsen: Økonomiske analyser af virkemidler til reduktion af næringsstofbelastningen til Ringkøbing Fjord. Working Paper, Fødevareøkonomisk Institut, 04/2004. Se hele publikationen på www.foi.dk. PRESSEMEDDELSE af 4. juni 2004 fra Fødevareøkonomisk institut