Fiskeringens høringssvar til udkast National Forvaltningsplan for laks

Af: Kim Holm Boesen |
04/11/2004

Fiskeringen vil indledningsvis rose Skov- og Naturstyrelsen for at have udarbejdet et udkast til en National Forvaltningsplan for laks. Det trængte der til, når man ser på den forarmning der er sket ved de vandløb der er, eller var lakseførende. Følgende mangler efter Fiskeringens mening: . En samlet handlingsplan der pegede mere fremad, end de beskrivende ønskedrømme. Det er tydeligt, at selvom man her har lavet en flot stykke papirarbejde, så er der ikke afsat midler til at hjælpe laksen i nævneværdig grad – som genopretningen af Skjern å´s nedre stykke gør. Det der er beskrevet under “Igangværende initiativer for laks”, er, bortset fra Varde å-projektet, for småt og utilstrækkeligt. . Økonomiske kalkuler mangler helt. Selvom der redegøres for de 4 – 5 vandkraftværker der skal nedlægges, og de ca. 40 dambrug der skal afspærres fra åvand, lægges der ikke op til hvad det vil koste. Priserne fremgår eller både af beregningerne fra Tange sø-omløbet og fra flere projekter med modeldambrug. . Der berøres flere gange, at udpegningen af habitatsområder i de lakseførende åer, kun i mindre grad omfatter potentielle gyde- og opvækstområder, men det er kun indirekte nævnt som et af virkemidlerne. Denne problemstilling blev også fremført af et stort antal lystfiskerorganisationer, i forbindelse med den nuværende udpegning. Det foreslås derfor, at et af virkemidlerne bliver, at udpege åer der er potentielle gyde- og opvækstområder for laks, som habitatsområder, og ikke vente på en evt. forbedring. . Gudenåen – trods et par henvisninger til den udmærkede redegørelse om problemerne vedrørende Tange sø passagen, savnes der også her et fremadrettet udspil til sikring af, at Danmarks eneste flod igen bliver naturlig lakseførende. Det kan undre, da kommunerne opstrøms har gjort meget for at fjerne spærringerne, at man ikke gør det der er bedst for de migrerende fisk i Gudenåsystemet, nemlig nedlægger Tangeværket og etablerer et langt omløbsstryg med hele Gudenåens vandføring, herunder lakse gydebanker. Derved kan man også beholde Tange Sø, og de derved forbundne høje huspriser i området. . Der er vedholdende rygter om, at der på Sjælland også har været lakseførende vandløb, disse er ikke berørt i Udkast til Forvaltningsplan for laks. . Til faglig orientering, så er der i Sverige lavet undersøgelser over hvad pesticid gør ved vandmiljø (damme i landbrugsareal). Det giver en kraftig opblomstring af planteplankton, da pesticidet slår dyreplankton ihjel – præcis den samme ubalance som ved udledning af næringsstoffer. Med venlig hilsen Kim Holm Boesen Fiskeringens formand FISKERINGEN er en sammenslutning af ca. 30 primært østdanske lystfiskerforeninger, med tilsammen ca. 2.500 medlemmer. FISKERINGEN har bl.a. som formål at samordne de tilsluttede foreningers faciliteter, samt ved erhvervelse af nye faciliteter at skabe flere og bedre muligheder for udøvelse af vor fælles hobby: Lystfiskeri med stang og snøre. Endvidere arbejdes for sikre et bedre vandmiljø, så fisk og lystfiskeri sikres for både nuværende og kommende generationer. Se udkast til forvaltningsplan på www.skovognatur.dk under “høringer”.