FVM-ministeren finder: Brutalt udspil fra Kommissionen omkring fiskekvoter

Af: Kim Holm Boesen |
09/12/2004

Kommissionen har i dag fremlagt sit forslag om næste års fiskekvoter til medlemslandene. Kommissionen lægger op til nye indgreb for at genoprette torskebestanden i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Kommissionen foreslår at lukke store torske-rige områder i Nordsøen. “Kommissionen går for vidt i sit forslag om yderligere stramninger af torskefiskeriet. Jeg mener, der er forbedringer at spore for torsken både i Nordsøen og i Skagerrak. Vi bør nu må afvente resultatet af de mange beslutninger, der allerede er taget og ikke fortsætte med at udbygge reguleringerne af fiskeriet,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt. I Kattegat foreslår Kommissionen en drastisk reduktion af kvoten for torsk og stop for alt fiskeri efter blandt andet torsk, rødspætte og jomfruhummer i årets første tre måneder for at beskytte torsken, der efter biologernes vurdering er på det laveste niveau i Kattegat nogensinde. Kvoten for tunge i Skagerrak og Kattegat foreslås reduceret med 20 procent. “Der er noget helt galt med rådgivningen om tunge i Skagerrak og Kattegat, og jeg er stærkt utilfreds med, at Kommissionen foreslår nedskæringer af tungekvoten. Jeg vil klart arbejde for en mere tilfredsstillende løsning,” siger Hans Chr. Schmidt. I Østersøen ønsker Kommissionen store lukkede områder øst for Bornholm og i den østlige Østersø samt en reduktion af kvoten for den østlige torsk med mere end 30 procent. “Der forestår meget vanskelige forhandlinger om fiskeriet efter torsk i Østersøen. Jeg går ind for at opretholde kvoten for torsk i den østlige Østersø sammen med en bedre beskyttelse af torsken i gydeperioden – for eksempel ved nogle lukkede områder eller lukkede perioder. Men der kan under ingen omstændigheder være tale om at lukke for så mange af fangstpladserne i Østersøen, som Kommissionen lægger op til.” “Derimod er jeg meget tilfreds med, at Kommissionen har opgivet tanken om havdage i Østersøen, og jeg vil gøre, hvad der er muligt for at forbedre de gældende ordninger, så de bliver mere smidige og til at leve med i hverdagen,” siger Hans Chr. Schmidt. Kommissionen lægger op til, at langt flere fiskefartøjer i Østersøen skal kontrolleres ved landing. Det skyldes, at Kommissionen mener, at det er omfanget af ulovlige landinger, der forhindrer torskebestanden i at komme indenfor sikre biologiske grænser. “Jeg er helt enig med Kommissionen i, at der skal sættes en stopper for ulovligt fiskeri. Det kan ikke passe at lovlydige fiskere skal se deres kvoter beskåret, fordi andre lander ulovligt,” siger Hans Chr. Schmidt. Med udgangspunkt i Kommissionens forslag skal EU’s fiskeriministre nå frem til et kompromis den 21.-22. december, så de nye kvoter kan træde i kraft 1. januar 2005. “Det er nødvendigt, at vi opnår mere stabile forhold for fiskeriet. De foreslåede restriktioner for mange vigtige bestande for Danmark er derfor meget drastiske. Udspillet tyder på, at det bliver svære forhandlinger, men jeg vil i den kommende tid bruge alle mine kræfter på at opnå flest mulige forbedringer i forhold til Kommissionens forslag, samtidig med at vi sikrer bæredygtige fiskestande,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt. Kilde: Pressemeddelelse fra FVM af 8. december 2004. Kommissionens udspil: Fiskekvoter for 2005 – Kommissionen foreslår større stabilitet ved hjælp af langfristede strategier til genopbygning af bestandene I dag fremlagde Europa-Kommissionen et forslag om fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for 2005 (jf. tabel). Formålet er at genopbygge alvorligt nedfiskede bestande og beskytte dem, der befinder sig inden for sikre biologiske grænser, samtidig med at de berørte flåders økonomiske virksomhed så vidt muligt bevares. Forslaget er baseret på den seneste videnskabelige rådgivning fra det uafhængige internationale havundersøgelsesråd (ICES) og Kommissionens egen videnskabelige, tekniske og økonomiske komité for fiskeri (STECF) samt udtalelser fra de berørte parter. Kommissionen har i år forsøgt at inddrage de berørte parter yderligere ved at rådføre sig med erhvervet og andre interesserede parter på et tidligt tidspunkt. I korthed foreslår Kommissionen mere stabile samlede tilladte fangstmængder (TAC’er), således som de berørte parter har ønsket, ved anvendelse af flerårige genopretningsplaner i tråd med den langfristede strategi, som blev vedtaget i forbindelse med reformen af den fælles fiskeripolitik. Kommissionen følger således ikke systematisk den videnskabelige rådgivning til punkt og prikke, når det gælder TAC’er, men den tilføjer yderligere foranstaltninger, som skulle gøre fiskebestandene bæredygtige på lang sigt. Kvoterne og fiskeriindsatsen er blevet kraftigst beskåret for sårbare dybvandsarter (jf. MEX 0/4/1129). For de nedfiskede torskebestande foreslår Kommissionen yderligere begrænsninger af fiskeriindsatsen, for det meste i form af lukning af områder (jf. kort). Joe Borg, kommissær med ansvar for fiskeri og maritime anliggender, udtalte, at selv om der allerede er opnået meget, så kræves der stadig nogle skrappe foranstaltninger til at genopbygge truede fiskebestande. For at opnå dette og samtidig sikre større stabilitet i fiskeriet er der behov for langfristede genopretningsplaner og bedre overholdelse af reglerne samt større inddragelse af de berørte parter. Det fremlagte forslag er baseret på en afvejning af, hvad der er biologisk nødvendigt, og hvad der er økonomisk fornuftigt. Forslaget i hovedtræk: Som tidligere år foreslår Kommissionen en systematisk plan for fiskebestandene afhængigt af deres biologiske tilstand. For de mest nedfiskede bestande og dem, der er knyttet til dem, foreslås følgende: – For bestande, der er omfattet af genopretningsplaner, dvs. torsk i Nordsøen, Kattegat, Skagerrak, den østlige del af Den Engelske Kanal, vest for Skotland og Det Irske Hav, foreslås øgede begrænsninger af fiskeriindsatsen hovedsagelig i form af lukning af områder. – For bestande, som der er ved at blive udarbejdet genopretningsplaner for, dvs. den sydlige kulmulebestand, jomfruhummer ud for Den Iberiske Halvø og i Atlanterhavet, tunge i Biscayabugten og i den vestlige del af Den Engelske Kanal, torsk i den østlige Østersø og rødspætte i Nordsøen, foreslås tilpassede TAC’er og tilknyttede foranstaltninger i afventning af genopretningsplaner eller forvaltningsplaner. – For bestande i blandede fiskerier, som fx kuller og hvilling i Nordsøen og vest for Skotland (fanges sammen med torsk) eller tunge (fanges sammen med rødspætte), foreslås begrænsninger for at beskytte tilknyttede nedfiskede bestande.