Havet sletter ikke alle spor

Af: Kim Holm Boesen |
26/09/2005

Havet omkring Danmark får et voldsomt skud for boven, hvis det lykkes Miljøstyrelsen at komme igennem med en ny vejledning, som giver danske lystbådehavne lov til at dumpe meget mere forurenet havneslam i danske farvande end nu, mener Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening går i dag til miljøministeren og de miljøpolitiske ordførere for partierne for at få ændret en ny vejledning fra Miljøstyrelsen, som ellers vil forringe havmiljøet og dermed yderligere fjerne os fra miljø-målene for de danske farvande. Ifølge den ny vejledning fra Miljøstyrelsen skal det fremover være tilladt at dumpe havneslam med dobbelt så høje koncentrationer af det problematiske stof TBT i forhold til i dag. Oven i opererer vejledningen med en ny “bagatelgrænse” for TBT- og kobberindhold. De nye “bagatelgrænser” betyder reelt, at der ingen grænser er for, hvor meget man må dumpe, hvis bare man ikke tømmer en havn på én gang, men gør det bid for bid over en passende periode. Når naturfredningsforeningen reagerer så kraftigt skyldes det bl.a., at TBT (Tributyltin) er et af de mest giftige stoffer i havet. Det bliver brugt i bundmaling for at beskytte skibs-skrog mod begroning med dyr og planter. Stoffet har i mange år været forbudt at bruge på mindre skibe og lystbåde herhjemme. Fra 2008 er TBT totalt forbudt på alle skibstyper på verdensplan. “Det kan ikke være rigtigt, at havet fortsat skal bruges som skraldespand, og vi yderligere skal forringe det danske havmiljø. Miljøstyrelsens argument har været, at der alligevel er så meget kobber og TBT i vandet, så det ikke betyder noget. Den argumentation køber jeg ikke. Det er det samme som at sige, at man bare kan tømme skraldespandene i København ud på gaden, fordi byen i forvejen flyder med affald,” siger Poul Henrik Harritz, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Naturfredningsforeningen peger i stedet på, at når forureningen netop er så koncentreret i havnene, så skal disse “hotspots” oprenses – frem for at dumpe slammet til havs. Eksempelvis ligger der ca. 700.000 m3 forurenet slam i danske lystbådehavne, som havnene i årevis ikke har villet oprense. De implicerede havne har hidtil ikke ville betale for at få fjernet slammet på forsvarlig vis. Nu er der udsigt til, at 2/3 af slammet kan dumpes i åbent farvand, hvis Miljøstyrelsens vejledning ubemærket går igennem. Det er grunden til, at Danmarks Naturfredningsforening i dag går til miljøministeren og politikerne. Kilde: Pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening af 26. september 2005. Som lystfisker kan man kun sige TAK til DN i denne sag – Tributyltin (TBT); anvendes desuden som stabilisator ved PVC-fremstilling og som komponenter i fungicider! TBT er meget giftigt for marine organismer og kan ændre arveanlæggene på disse (eks. fund af sterile muslinger fra Vejle fjord).