Kun 48,4% af fisketegnsmidlerne anvendes til udsætning i 2005!

Af: Kim Holm Boesen |
22/12/2004

Handlingsplan for fiskeplejen 2005 viser en stigning på 4,2 millioner på ferskvandsområdet, men kun de 1,3 millioner er til bestandsophjælpning (0,8) og vandløbsrestaurering (0,5). Det vil sige, at der IKKE er tale om en stigning i bestandsophjælpning, da de 0,8 millioner bare svare til prisstigningerne på udsætningsfisk. Ialt bruges der 12,2 på udsætningerne i ferskvand i 2005. Undersøgelser & forskningsaktiviteter i ferskvand får ekstra 2,9 millioner i 2005. Ialt bruges der 8,2 millioner på undersøgelser & forskningsaktiviteter i ferskvand i 2005. De tilsvarende tal for saltvand vise en stigning på 1 million til 7,8 millioner, hvoraf de 4,4 millioner anvendes til fisk, mens 3,4 millioner anvendes til undersøgelser & forskningsaktiviteter i saltvand. Konklusion på anvendelsen af dine Fisketegnsmidler: Udsætning af fisk i 2005: 16,6 millioner (48,4%) Undersøgelser & forskningsaktiviteter: 11,6 millioner (33,8%) Rådgivning, administation og drift af fisketegnet: 6,1 millioner(17,8%) Aktiviteter i 2005 Nye Med baggrund i forslag fra bl.a. § 7-udvalget iværksættes der i perioden projekter 2005-2007 en række nye forsknings- og undersøgelsesaktiviteter, ligesom en række nuværende aktiviteter fortsættes. I nærværende handlingsplan er kun medtaget projektbeskrivelser af de projekter, der iværksættes/fortsættes i 2005. Vandløbsrestaureringen Vandløbsrestaureringen har til formål at etablere eller forbedre vandrefiskenes restaurering passagemuligheder og gydeforhold i mindre vandsystemer, således at den naturlige reproduktion forbedres. Der afsættes 2,5 mio. kr. under Fiskeplejen som tilskud til amters og kommuners vandløbsrestaureringsaktiviteter i 2005. Midlerne er forøget med 500.000 kr. i forhold til 2004. Derudover afsættes 260.000 kr. til mindre restaureringsprojekter, der gennemføres med indsats fra lokale fiskeriforeninger. Tilskud til disse mindre projekter skal alene dække materialer. Med baggrund i drøftelse i det rådgivende § 7-udvalg vil der desuden fortsat være åbenhed overfor, at midler afsat til bestandsophjælpning i enkelte vandløbssystemer i løbet af året vil kunne konverteres til vandløbsrestaurering. For at sikre en så bred ansøgningskreds som muligt, er det besluttet, at invitationer til amter og kommuner udsendes senest 15. februar. Fiskepleje Fiskeplejekonsulentordningen, der har til formål at yde rådgivning inden for hele det rekreative fiskeris område, videreføres i sin nuværende form. Danmarks Fiskeriundersøgelser har etableret en internetbaseret “Håndbog i håndbog Fiskepleje”. Håndbogen opdateres løbende med den nyeste viden inden for fiskeplejerelaterede emner. Adressen er www.fiskepleje.dk. Ferskvandsområdet: Udsætninger Den hidtidige Fiskeplejeindsats på ferskvandsområdet er gennemgået og videreføres i sin nuværende form, hvor bl.a. alle udsætningsplaner opfyldes fuldt ud, hvad angår yngel, ½-års, 1-års og mundingsfisk. Dambrugsfisk Anvendelsen af domesticerede ørred (dambrugsfisk) skal udfases omkring 2005-2006, hvorefter alt udsætningsmateriale primært skal baseres på afkom af vildfisk. Budget Nedenstående tabel viser det samlede aktivitetsbudget for Ferskvandsområdet i 2004 og 2005. Aktivitet 2004 2005 Ørred og Laks Bestandsophjælpning 9,9 10,3 Projekter 3,2 5,0 Ørred og Laks i alt: 13,1 15,4 Søer Bestandsophjælpning 2 1,9 Projekter 2,1 3,2 Søer i alt: 3,9 5,3 Vandløbsrestaurering: 2,2 2,7 Samlet indsats: 19,3 23,5 Bestandsophjælpning: Udsætningsaktiviteterne for ørred fortsættes i 2005 i deres nuværende form. Laksefisk Priserne på udsætningsmaterialet (ørred) er forøget lidt i forhold til 2004 i takt med den almindelige prisudvikling. Udsætninger ifølge udsætningsplanerne (yngel, ½-års, 1-års, og munding) opfyldes. Ligeledes fortsættes de ekstra mundingsudsætninger ved Sjælland, Fyn og i Århus-bugten med uændret økonomisk omfang. Anbefalingerne vedrørende udsætninger af laksefisk opfyldes fortsat som foreskrevet i den reviderede Laksehandlingsplan (FFI 1999 (1998)). Søer Bestandsophjælpningen i søerne (inkl. ål og gedder i saltvand) fortsætter i det nuværende økonomiske omfang. De største ressourcer anvendes på udsætning af gedder, ørred, krebs og sandart, nævnt efter økonomisk prioritet. Produktionen af geddeyngel er fortsat stabil, og over 75 % af disse udsætninger foretages på Sjælland. Der foretages fortsat bestandsophjælpning i søer ned til 3 ha. Udsætning af gedder i saltvand (Sydsjælland) fortsættes i det hidtidige omfang (ca. 200.000 kr.). Åleudsætningerne i søer og vandløb fortsætter i nuværende omfang, dvs. at der fortsat foretages både fuldt finansierede åleudsætninger i søer og vandløb, og der ydes krone – krone tilskud til udsætninger i søer, hvor der primært er erhvervsinteresser (ca. 160.000 kr.). Vandløbsrestaurering Som tidligere nævnt afsættes der 2,7 mio. kr. til vandløbsrestaurering i 2005 med det formål at forbedre eller etablere fiskenes passagemuligheder og gydeforhold, fortrinsvis i mindre vandløb over hele landet. Ordningen med en særlig “lystfiskerpulje” fortsættes. Undersøgelser & forskningsaktiviteter: Igangværende projekter: Laksefisk . Revision af udsætningsplaner for vandløbene fortsættes med den hidtidige ressource. Dvs. at den enkelte plan revideres med 6-7 års intervaller . Afrapporteringen af de hidtidige mærkningsforsøg fortsættes . Effekten af habitatsforbedringer evalueres . Effekten af mundingsudsætningerne i Kolding Å vurderes fortsat . Undersøgelserne af postsmoltens (ørred) adfærd og dødelighed fortsættes . Undersøgelse af biologien hos “Grønlænder-ørred” fortsættes . Karakteristika ved havørredopgangen i Hadsten Lilleå vurderes fortsat i samarbejde med lokale sportsfiskere . Genetiske undersøgelser i forbindelse med bestandsophjælpningen af vestjyske laksebestande fortsættes. Nye projekter: . Der iværksættes årlig overvågning af et antal ørredbestande fordelt i hele landet . Effekten af lakseudsætningerne i Skjern Å undersøges og udsætningslaks i Storåen mærkes med henblik på senere undersøgelser . Der igangsættes et projekt med fokus på laksefiskenes vandløbshabitater og effekten af vandløbsvedligeholdelse . Der foretages sammenligning i overlevelsen mellem vildfisk og opdrættede 1.generations afkom af vildfisk . En langtidsundesøgelse af genflow fra udsatte laksefisk til vilde laksefiskebestande opstartes. Søer Igangværende projekter: . Udviklingen i fiskebestanden i restaurerede søer undersøges . Der iværksættes flere undersøgelser med henblik på at følge geddebestandens udvikling i nyetablerede vandløbsnære søer (VMPIIprojekter). Nye projekter: . Der iværksættes en undersøgelse af sæsonmigrationen hos cyprinide fisk . Der opstartes et projekt, der fokuserer på betydningen af de fysiske og biologiske forhold, ex. sigtbarhed på de forskellige rovfiskebestande . Der fokuseres på en aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer . En undersøgelse af den populationsgenetiske baggrund for gedder, der anvendes som udsætningsmateriale i søer og brakvand iværksættes. Ål Igangværende projekter: . Moniteringen af glasålindvandringen fortsættes, ligesom undersøgelserne af ålens vækst og overlevelse på lokaliteter i forskellige vandløb og søer fortsætter . Moniteringen af Anguillicolaens udbredelse fortsættes. Detaljeret aktivitetsbudget for disse aktiviteter fremgår af bilag 8. Marin Fiskepleje Den hidtidige fiskeplejeindsats på havområdet fortsætter med fokus på fladfisk i kystnære områder og med vægt på aspekter som bærekapacitet og miljøfaktorer, og hvordan disse influerer vækst og overlevelse af fladfiskeyngel og ungfisk i forskellige opvækstområder. Der foretages enkelte udsætninger af pighvar og skrubber på udvalgte lokaliteter. Hvor det er muligt, købes fiskeyngel fra kommercielle anlæg, hvor det tilstræbes at moderfiskene er indhentet på udsætningslokaliteten. De foreløbige resultater fra forsøgsfiskeri og dykkerundersøgelser i Vejle Fjord, på det område, hvor der er habitat restaureret ved at udlægge små sække med muslingeskaller, tyder på, at de udlagte strukturer har en positiv påvirkning på både bundlevende dyr og fiskefauna. Formålet med projektets 2. fase er at teste hvorledes større strukturer, opbygget af store netposer fyldt med skaller, påvirker den lokale fiskefauna og bundlevende dyr. Fangstregistrering Arbejdet vedrørende fangstregistrering blev i 2003 udvidet til at omfatte heleregistrering Danmark samt registrering af eventuelle fangster af fugle. Fra 2005 vil den almene fangstregistrering afløses af en mere stringent fangstregistrering af “nøgle-fiskere”, dvs. fiskere med hvem, det er aftalt, at der fiskes med bestemte redskaber på en forudbestemt position og at fisketiden og fiskehyppigheden ligeledes er forudbestemt. Dette vil give mere sammenlignelige data. Limfjordsmodellen En foreløbig model over Limfjorden baseret på 70’er tal findes på en CD og projekt her er der mulighed for at simulere diverse scenarier. En lignende model over 90’er tal er under udarbejdelse. Sammenligning af de to modeller samt simuleringen fra den første model kan bruges til at beskrive Limfjordens struktur og funktion med fokus på top-prædatorers indflydelse på systemet. På denne baggrund og i samarbejde med amterne vil det være muligt at udpege og definere den fremtidige moniterings- og forskningsindsats. En del af arbejdet er knyttet til et specialeprojekt i samarbejde med Århus Universitet. På baggrund af dette projekt forventes løbende beskrevet og iværksat projekter i Limfjorden i samarbejde med bl.a. Limfjordsamterne. Et 3-årigt projekt vedr. skrubbegenetik er påbegyndt i 2003. Budget: Aktivitet 2004 2005 Ål, helt og laks Bestandsophjælpning 2,7 3,6 Projekter 0,8 0,8 Ål, helt og laks i alt: 3,5 4,4 Køb af marine fisk 0,8 0,8 Projekter 2,5 2,6 Marine arter i alt: 3,3 3,4 Samlet indsats 6,8 7,8 Udsætningsaktiviteter: Ål & Helt Der foretages åleudsætninger ved kysten og i vandløbene for i alt ca. 2,6 mio. kr. Projektet er i 2005 øget ekstraordinært, da det ikke var muligt at opfylde udsætningsplanen i 2004 på grund af det vigende marked for glasål. De senere år har prisen på ål været meget høj. Det er derfor besluttet, at man vil lade omfanget af udsætninger af ål i 2005 være afhængig af, om der kan skaffes udsætningsmateriale til priser, der står i rimeligt forhold til nytteværdien af udsætningerne. Såfremt der ikke udsættes ål i henhold til planen i 2005, skal der i løbet af 2005 eller i 2006 tages stilling til anvendelsen af evt. uforbrugte midler. Der vil ved denne beslutning blive lagt vægt på ønsker, der kan fremme fiskerimulighederne i saltvand. Heltudsætningerne fortsætter i det nuværende omfang i Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, samt Randers Fjord. Egentlige Der foretages enkelte bestandsophjælpende udsætninger. Der marine arter afsættes et fast maksimalt beløb til indkøb af pighvar- og skrubbeyngel, der kan indkøbes fra kommercielle anlæg. Undersøgelser I 2004 afsluttes det nuværende forskningsprojekt, der bl.a. omfatter & forsknings- monitering af pighvarreudsætninger i det sydlige Kattegat og af aktiviteter: skrubbeudsætninger i Limfjorden. Igangværende projekter: . Rådgivning inden for Marin Fiskepleje . Bestandsophjælpning og administration . Optimering af fisks overlevelse (fortsættelse af tidligere projekt med fokus på forbedring af udsætningsstrategier) . Undersøgelse af skarvs prædation på skrubber i Ringkøbing Fjord . Habitatrestaureringsprojekt i Vejle Fjord (fortsættelse i større skala) . Fangstregistrering i de indre kystnære farvande (fortsættelse med “nøglefiskere” . Limfjordsmodellen (fortsættelse med 2. model og sammenligning) . Habitat egnethed . Effekt af åleudsætninger i saltvand. Af hensyn til evalueringen af kystudsætningerne er der også i 2005 afsat ressourcer til at undersøge dette område, idet det kan konstateres, at de officielle ålefangster er stadigt faldende til trods for en betydelig udsætningsaktivitet. Kilde: Handlingsplan for fiskeplejen 2005