Nordjyllands Amts finder, at båndgrundlingen nu er en fisk, der er kommet for at blive i den danske natur

Af: Kim Holm Boesen |
09/08/2004

Båndgrundlingen blev første gang fundet i Danmark som ny ynglefisk i 2002. Fundet blev gjort af Vandmiljøkontoret, Nordjyllands Amt, i Klokkerholm Møllesø nord for Limfjorden. Fisken har haft en hurtig spredning til mange europæiske lande, herunder nu også Danmark. Der foreligger ikke egentlige videnskabelige undersøgelser af eventuelle skadende virkninger af båndgrundlingen, men den betragtes mange steder som en “pest” på grund af dens store evne til at formere sig, dens evne til at klare sig under ugunstige forhold, samt artens meget hurtige spredning til nye områder. På et møde mellem Nordjyllands Amt og Skov- og Naturstyrelsen i foråret 2004 blev båndgrundlingens udbredelse i Danmark diskuteret. Af mødet blev konkluderet, at båndgrundlingen er en fremmet og uønsket fiskeart for den danske fauna, samt at en eventuel bekæmpelse kun er mulig ved at benytte en gift, der slår alle fiskene ihjel. Det besluttedes at undersøge, om forekomsten af båndgrundlingen var isoleret til Klokkerholm Møllesø og således kunne bekæmpes ved at dræbe alle fiskene i søen. Undersøgelser i 2004 viste imidlertid, at båndgrundlingen har bredt sig fra Klokkerholm Møllesø videre ned i Ry Å vandsystemet. Undersøgelser, foretaget af Nordjyllands Amt og Danmarks Fiskeriundersøgelser, viser, at den også findes i den nedre del af Elling Å vandsystemet På baggrund af de nyeste fund af båndgrundling i de to store vandsystemer har Nordjyllands Amt skrevet til Skov- og Naturstyrelsen, at en egentlig bekæmpelse ikke umiddelbar synes mulig. En bekæmpelse vil således kræve meget vidtgående (og muligvis gentagne) indgreb i de to vandsystemer. Nordjyllands Amt henleder opmærksomheden på, at der i begge vandsystemer findes bestande af bl.a. hav- og bæklampret, som er opført på Skov- og Naturstyrelsens gulliste – dvs. opmærksomhedskrævende arter. Hensynet til blandt andet disse arter vil således skulle indgå i en vurdering af, om en bekæmpelse skal iværksættes. Nordjyllands Amts opfattelse er derfor, at båndgrundlingen nu er en fisk, der er kommet for at blive i den danske natur. Kilde: Nordjyllands amts hjemmeside.