Nyt vådområde i Nørreballe Nor

Af: Kim Holm Boesen |
30/11/2004

Et nyt vådområde på Sydlangeland kommer til at spare havet for mange tons kvælstof om året. Resultatet bliver en rigere natur og renere vand. “Det nye vådområde i Nørreballe Nor kommer til at omfatte en af de største søer i Fyns Amt og vil begrænse udledningen af kvælstof fra markerne til Tryggelev Nor og Østersøen med ca. 17 tons om året. Ud over renere vand betyder projektet også, at vi kan bevare og forbedre det rige fugleliv, der i forvejen er på Sydlangeland. På den måde er projektet godt, for det favner og tilgodeser både vandmiljøet, naturen og borgerne, der får adgang til området og mulighed for at lære mere om vores natur,” siger formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber. Vandmiljøplan II Vådområdet i Nørreballe Nor genskabes som en del af arbejdet med Vandmiljøplan II, der sigter mod at få etableret flere vådområder, der kan være med til at formindske tilførslen af kvælstof til vore sårbare vandområder.Fyns Amt har arbejdet aktivt med at genskabe vådområder og projektet i Nørreballe Nor er det 11 projekt i amtet, hvor der nu er genskabt i alt knap 600 ha vådområde. “Vi har et endnu større mål, nemlig at genskabe 1.600 ha vådområder i amtet. Vi er i gang med flere projekter, men projekter af denne type tager nu en gang lang tid at gennemføre,” siger Poul Weber. Vådområde gavner Tryggelev Nor og Østersøen Nørreballe Nor er i dag kunstigt afvandet, og området har været udnyttet til landbrugsdrift siden 1883. Vådområdeprojektet gennemføres ved at nedlægge pumpestationen, så der i løbet af den kommende vinter opstår en fersk sø på ca. 56 ha med naturligt udløb til Tryggelev Nor. Selve søen vil være omkranset af ca. 14 ha enge, der kan afgræsses. Vådområdet i Nørreballe Nor vil nedbringe kvælstoftilførslen til Tryggelev Nor med ca. 70 %, svarende til ca. 17 tons kvælstof hvert år. For at kunne genskabe vådområdet har ca. 70 ha jord, der hidtil har været brugt til landbrugsdrift, skiftet status. Det er sket ved en såkaldt jordfordelingssag, hvor alle berørte lodsejere er blevet tilbudt anden jord som erstatning for den jord, der er afgivet til projektet. På den måde er det muligt fremover at opretholde landbrugsproduktionen på de fleste af de berørte ejendomme. Fugleværnsfonden udvider Det er Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening, der har købt arealerne i Nørreballe Nor. Som ejer af Nørreballe Nor udvider Fugleværnsfonden fuglereservatet i Tryggelev Nor med omkring 75 procent. Med vådområdet forventes, at områdets fugleliv vil udvikle sig gunstigt. Det gælder bl.a. rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel. Fugleværnsfonden har besluttet at åbne Nørreballe Nor for offentlig adgang på anlagte stier. Økonomien Det nye vådområde kommer til at koste ca. 7,4 mio. kr. inklusive udgifter til bl.a. anlæg, og pengene kommer fra en række bidragsydere: Skov- og Naturstyrelsen har bevilget ca. 2,4 mio. kr. Fugleværnsfonden har erhvervet Nørreballe Nor for ca. 1,8 mio. kr. EU Kommissionen støtter projektet i kraft af LIFE-Natur programmet for NATURA – 2000 områder med ca. 2,7 mio. kr.I det samlede LIFE projekt for naturforbedringer i Tryggelev Nor og Nørreballe Nor er den samlede bevilling fra EU på ca. 4,6 mio. kr., der også omfatter udgifter til overvågning og formidling. Det er muligt, fordi Nørreballe Nor sammen med Tryggelev Nor er EF Habitat område og EF Fuglebeskyttelsesområde. EU lægger stor vægt på, at Danmark og i dette tilfælde Fyns Amt gør en ekstra indsats for at bevare og forbedre de beskyttede områders naturværdier. Derudover har Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg bevilget ca. 0,5 mio. kr. til projektet. Pressemeddelelse fra Fyns amt af 29. november 2004