Tre kilometer mere natur graves frem i Halkær ådal

Af: Kim Holm Boesen |
06/09/2004

Gravemaskinerne gnaver sig i denne tid støt og roligt gennem engene i Halkær ådal mellem Ågård og Års. Voldsomt ser det ud, men når maskinerne er væk ved udgangen af september er der skabt et nyt naturområde på 25 hektar med våde enge og fl otte, snoede vandløb. Projektet er et led i Vandmiljøplan II. De nye våde enge vil nemlig fjer- ne en del af det kvælstof, der ellers ender i Halkær bredning og Limfjor- den, hvor det giver algevækst og iltsvind. For at gøre engene våde skal de gamle dræn afbrydes, så drænvan- det ikke løber direkte i åen. Samtidig får Halkær å, Sillevad bæk og Gundestrup bæk deres gamle snoninger tilbage og vandløbene kom- mer til at ligge højere i terrænet, så de kan svømme over. Ørreder kan glæde sig Den gamle, snorlige Halkær å forsvinder og erstattes af 2020 meter nyt slynget løb. På samme måde får Sillevad bæk snoninger på 665 me- ter og Gundestrup bæk på 220 meter. I de »nye« vandløb bliver der udlagt 370 kubikmeter grus fordelt på 23 nye gydebanker. Der er næppe tvivl om, at de genskabte vandløb vil blive til gavn for ørredbestanden. I 1999 blev et første, lille stykke af Halkær Å genslynget ved Års. Strækningen er netop blevet kontrolleret ved elfiskeri ogantallet af ørreder er næsten chokerende stort. På bare 100 m af åen blev der fanget 585 ørreder – fl est på 6-10 cm, men også en del fi sk op til 23 cm. Det svarer til ca. 365 ørreder pr. 100 m2 vandløb og er blandt de højest målte tætheder af ørreder målt både i amtet og i Danmark. Også de kanaliserede dele af Halkær å, der nu nedlægges, blev befi sket. Her var der også ørreder, men slet ikke i samme antal. Vadested i brug igen Der bliver god mulighed for at følge gravearbejdet i sidste halvdel af september, når maskinerne arbejder ved Roldvej. Det bliver også det område, der kan opleves, når projektet er færdigt. Her etableres et vadested over åen ved det tidligere overgangsted over åen, hvor hulvejs systemerne ned mod åen mødes. I tilknytning til vadestedet bliver der en kort trampesti over ådalen med forbindelse til Sjøstrupbro. Kilde: Nyhedsbrevet Natur, miljø og veje fra Nordjyllands Amt, nr. 5 september 2004.