Fiskepleje 2009

Af: Jimmy Pajbjerg |
05/02/2009

De nye satsninger handler om penge til flere fiskeplejekonsulenter til både ferskvand og det marine område, om monitering af de oprindelige danske laksebestande og om brugen af ny teknologi til at undersøge adfærden hos fisk i ferskvandssøer. Her er beskrevet tre af de mange projekter i handlingsplanen.


 


Flere fiskeplejekonsulenter


Fiskeplejekonsulentordningen har været så stor en succes, at § 7 udvalget har ønsket, at der i 2009 bliver ansat yderligere en fiskeplejekonsulent til at tage sig af ferskvandsområdet og en ½ konsulent til saltvandsområdet. Siden 1997 har der været én fiskeplejekonsulent, Finn Sivebæk, tilknyttet DTU Aqua i Silkeborg.Den nye konsulent inden for ferskvand skal især styrke rådgivningen til kommunerne og øge indsatsen i forhold til kommunernes og sportsfiskernes vandløbsrestaurering. Saltvandskonsulenten vil fokusere på at rådgive om forbedring af levevilkårene for fiskebestande i fjorde og mere åbne kyster og at rådgive om regulering af det rekreative kystnære fiskeri. 


Begge vil i lighed med fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk have et udbredt samarbejde med lokale folk og myndigheder og med fiskeriorganisationerne. De vil også være med til at formidle deres viden om forskningsresultater og projekter på området. Formidlingen sker gennem personlig kontakt, informationsmøder m.m. og gennem hjemmesiden fiskepleje.dk.Monitering af de danske gydebestande af laks


DTU Aqua har startet et moniteringsprogram af laksegydebestanden i de fire danske vandløb, hvor der endnu findes oprindelige laksebestande. Det drejer sig om Storå, Skjern Å, Varde Å og Ribe Å. I fremtiden vil hvert vandløb blive undersøgt en gang hver fjerde år. 


Siden midten af 1990’erne er der i alle de danske laksevandløb sket omfattende reguleringer i fiskeriet og ændringer af grundlaget for opdræt og udsætning. For at vurdere effekterne af disse tiltag på laksebestandene og for at vurdere bestandenes udvikling i forhold til målet, som er beskrevet i National forvaltningsplan for laks, er det nødvendigt at følge laksebestandenes udvikling. I Skjern Å stammer under en tredjedel af den samlede laksebestand fra naturlig gydning. Målet for forvaltningsplanen er 100 procent naturlig reproduktion.Monitering af netop gydebestanden er en velegnet metode til at følge laksebestandens udvikling, da gydebestanden er et direkte mål for laksebestandens størrelse og status. 


Avanceret teknologi til detaljeret overvågning af fisk


Anvendelsen af 3-D positionerings telemetri giver os en unik chance for at få ny viden om adfærden hos danske fisk i ferskvandssøer, som hidtil anvendte metoder ikke har kunnet give os. I projektet fokuseres der primært på arter, der både er rekreativt interessante og økologisk vigtige. Det er arter som gedde, aborre, ørred, ål, skalle og brasen.Den ny viden skal medvirke til at forbedre vores rådgivning om fisk og fiskebestande i søer ved f.eks. at belyse, hvordan fisks adfærd påvirkes af menneskelige aktiviteter som færdsel ved søer, fangst og genudsætning og fisketryk. 


Metoden gør det muligt med få meters nøjagtighed og flere gange i minuttet at få positionen for fiskens placering i søen i tre dimensioner. Samtidigt er det muligt at overvåge flere hundrede fisk på samme tid. Det vil således være muligt til at følge mange fisk kontinuert med en hidtil uset præcision og i længere tid i forhold til tidligere anvendte metoder.I sidste ende vil det hjælpe os til at forstå samspillet mellem de enkelte fiskearter bedre og dermed styrke grundlaget for forvaltningen af fiskeriet. 


Om fiskeplejen og penge


Der er i 2009 afsat i alt 38,2 millioner kr. til projekterne i handlingsplanen. Pengene kommer fra salget af lyst- og fritidsfiskertegn, hvilket vil sige, at alle der køber fisketegn bidrager til fiskeplejen og dermed til deres egne muligheder for at kunne fange fisk.Den Europæiske Fiskerifond tildelte i 2008 7,5 millioner kr. til støtte til i alt 53 kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Inklusive kommunernes medfinansiering var den samlede anvendte projektsum 20 millioner kr. i 2008. Dette program fortsætter i 2009. 


Fisketegnsmidlerne bliver administreret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Du kan læse mere om fiskeplejeordningen på ministeriets hjemmeside.


Kilde: DTU, Aqua