Fredninger Odense Fjord

Af: Jimmy Pajbjerg |
18/10/2004

Den fredning af Odense fjord, der efterhånden her været der i nogle år, volder stadigvæk problemer for mange lystfiskere. Fra 1. oktober og til udgangen af februar er det FORBUDT at fiske i Odense indre fjord i et område afgrænset i nord af spidsen af Gersø langs sejlrenden over til Lindø værftet. Nedenfor kan ses fiskerilovens ordlyd vedr. bekendtgørelsen og reglerne for bl.a. Odense Fjord.

På billedet nettes en havørred på 56 cm taget ved Gersø. I baggrunden skimtes Vigelsø. 


Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn

I medfør af §§ 30-32, og § 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Ved følgende vandløbs udløb (med vandløbsnr. efter Danmarks Fiskeriundersøgelsers inddeling) er der et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

§ 2. I tiden fra 16. september til og med 15. januar er der ved følgende vandløbs udløb et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

§ 3. Ved udløbet af Bogense Bybæk (vandløbsnr. 1001) er der et udvidet fredningsbælte bestående af Bogense Havn samt vandområdet uden for havnen i en afstand af 500 m fra havneudløbet regnet fra fyret på den østlige ydermole, jf. bilag 1.

§ 4. Ved udløbet af Brende Å (vandløbsnr. 1012) er der et udvidet fredningsbælte, bestående af Bredningen og et bælte på 500 m regnet fra udløbet ved Bredningen (det østligste punkt på Skæreklint Odde), jf. bilag 2.

§ 5. Ved udløbet af Hårby Å (vandløbsnr. 1018) i Nabbekrogen er der et udvidet fredningsbælte afgrænset af linien, spiret på Løgismose Slot til pynten vest for Skjoldmose Bjerg (55o10,58’N – 10o07,20’Ø), jf. bilag 3.

§ 6. Ved udløbet fra Sønderby (vandløbsnr. 0906) og afløbet fra Fjordmark (vandløbsnr. 0907) er der et udvidet fredningsbælte, der afgrænses af en linie fra Romsø Odde (55o31,82’N – 10o28,65’Ø) retvisende syd til Bågø, jf. bilag 4.

§ 7. Der etableres ingen fredet gennemgangsstrækning til de udvidede fredningsbælter nævnt i §§ 3-6.

§ 8. Intet fiskeri er tilladt inden for de i §§ 1-6 nævnte fredningsbælter.

Stk. 2. I de fredningsbælter nævnt i §§ 1-3 må erhvervs- og bierhvervsfiskeri dog foregå efter de regler, der i øvrigt gælder for fiskeri i fredningsbælter.

§ 9. Der fastlægges et område i Odense Å (vandløbsnr. 0912) fra Kertemindevej til udløbet i fjorden, i hele Odense Gl. Kanal samt i den del af Odense Fjord, der omfatter vandområdet udenfor Odense Havn og Odense Kanal (afgrænset af øst-vest linien gennem forreste fyrbåke af ledefyret ved vigepladsen i kanalen) i tilknytning til de i § 1 nævnte fredningsbælter ved Odense Å og Lunde Å. Området i Odense Fjord afgrænses mod SØ af linien “Skydetårnet” (55o26,28’N – 10o26,02’Ø) på skydebanen nord for Seden By til sydspidsen af Vigelsø (55o27,75’N – 10o27,42’Ø) og mod NØ af linien mellem pynten øst for Klintebjerg by (55o28,72’N – 10o27,31’Ø) og nordvestligste punkt – Skalø – på Vigelsø (55o28,64’N – 10 o27,50’Ø), jf. bilag 5.

Stk. 2. Fiskeri med nedgarn er ikke tilladt i området nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Fiskeri med stang eller lignende lette håndredskaber er ikke tilladt i tiden 1. oktober til 28. (29.) februar i området nævnt i stk. 1.

§ 10. I tilknytning til det i § 9, stk. 1, nævnte område, de i § 1 nævnte fredningsbælter ved Vejrup Å og Geels Å samt i tilknytning til det i § 2 nævnte fredningsbælte ved Krags Å, fastlægges et område, afgrænset i nord af en linie fra den sydøstlige spids på Gersø (bageste fyrbåke på ledefyret) til bøje nr. 36 ved sejlrenden og derfra i østlig retning langs den faste røde farvandsafmærkning på den sydlige side af sejlrenden til Lindøværftet (udrustningskajens NV hjørne), jf. bilag 5.

Stk. 2. Intet fiskeri, bortset fra fiskeri med ruseredskaber og skrubbegarn, jf. stk. 3, er tilladt i tiden 1. oktober til 28. (29.) februar, i området nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Skrubbegarn efter stk. 2. skal opfylde nedennævnte krav:


1) bundsatte garn, der ikke er opspændte og ikke er opstillet ved pæle,


2) maskemålet er mindst 130 mm helmaske (65 mm halvmaske),


3) opdriften i overtellen er ikke højere end flydeline nr. 1, defineret som 400 g opdrift pr. 100 m, og


4) garnets højde må ikke overstige 1,2 m (total, strakt mål).

§ 11. I de i § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, nævnte områder i Odense Fjord, skal ovenvandsruser i månederne august, september, oktober og november opstilles, så garnet lukkes i den side, der vender bort fra hovedstrømmen.

Stk. 2. I de i § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, nævnte områder i Odense Fjord skal ruseredskaber, inklusive bundgarn, være sænket 30 cm under den til enhver tid værende vandoverflade i månederne marts, april og maj.

§ 12. I de i § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, nævnte områder må ørred ikke fiskes, omsættes mv. i tiden 1. oktober til 28. (29.) februar.

§ 13. Ved udløbet af Vindinge Å i Holckenhavn Fjord er intet fiskeri tilladt vest for en linie fra pynten på fjordens nordlige bred (55o17,89’N – 10o45,58’Ø) i retning 190 o retvisende til fjordens sydlige bred, jf. bilag 6.

Stk. 2. I Holckenhavn Bugt på ydersiden af udløbet i dæmningen fastlægges et fredningsbælte på 500 m regnet fra udløbet, og i Holckenhavn Fjord på indersiden af udløbet et fredningsbælte på 300 m fra dette. Intet fiskeri er tilladt i disse fredningsbælter, jf. bilag 6.

Stk. 3. Intet fiskeri er tilladt i den øvrige del af Holckenhavn Fjord. Dog kan erhvervs- og eksisterende bierhvervsfiskeri med åleruser (herunder bundgarn) foregå efter tilladelse fra Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektorat Syd, Afdelingen i Fredericia. Redskabet skal opstilles fra bredden og mindst 2/3 af fjordens bredde skal være fri. Sideafstanden mellem redskaber, der står fra modsat side, skal være mindst 100 m.

Stk. 4. Intet fiskeri, bortset fra fiskeri med ruseredskaber, er tilladt i Holckenhavn Bugt mellem grænsen for fredningsbæltet anført i stk. 2 og linien retvisende syd fra Avernakke Pier.

§ 14. Ud over de i bekendtgørelsen nævnte fredningsbælter, findes langs Fyns kyster ingen fredningsbælter.

§ 15. Fiskeridirektoratet kan, når hensynet til allerede eksisterende erhvervs- og bierhvervsfiskeri efter multe taler for det, dispensere fra bestemmelserne i § 9 på særlige vilkår, for månederne juli, august og september og for indtil et år ad gangen.

§ 16. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i § 8, § 9, stk. 2, og 3, § 10, stk. 2, og §§ 11-13 straffes med bøde.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2000 og gælder til den 31. december 2005. Bekendtgørelse nr. 284 af 31. maj 1985 om fredningsbælte ved Holckenhavndæmningen og Holckenhavn Fjord ophæves.

Kilde (Fiskeridirektoratet, den 2. august 2000).