Handlingsplan for fiskepleje 2010

Af: Jimmy Pajbjerg |
28/02/2010

Handlingsplanen for fiskepleje 2010 er nu udkommet, og den nye plan sigter i høj grad på at give bedre leve- og opvækstmuligheder for fiskene. Dermed bidrager planen til, at der i fremtiden bliver et bedre grundlag for at Danmarks lyst- og fritidsfiskere kan fange en fisk.Handlingsplanen for Fiskepleje 2010 indeholder projekter om udsætning af fisk, vandløbsrestaurering og målrettede og konkrete forskningsprojekter, som medvirker til at fremme mulighederne for fiskeri og forbedre fiskenes gydeforhold og opvækstmuligheder. Alt sammen midler, der skal fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene. 


Med baggrund i forslag fra bl.a. § 7-udvalget gennemføres der i perioden projekter 2008-2010 en række forsknings- og undersøgelsesaktiviteter, ligesom en række andre nuværende aktiviteter fortsættes.


 


Vandløbsrestaureringen har til formål at etablere eller forbedre vandrefiskenes passagemuligheder og gydeforhold i mindre vandsystemer, så den naturlige reproduktion forbedres. Der er givet tilsagn om EU-midler for 10,5 mio. kr. fra Den europæiske Fiskerifond som tilskud til kommunale vandløbsrestaureringsaktiviteter i 2009/2010. Tilskuddene forudsætter anden offentlig medfinansiering fra kommunerne på 50 procent, så projekternes samlede investeringer forventes at blive ca. 21. mio. kr.


 


Derudover afsætter fiskeplejemidlerne 350.000 kr. til mindre restaureringsprojekter, der gennemføres med indsats fra lokale fiskeriforeninger. Tilskud til disse mindre projekter skal alene dække materialer.
Med baggrund i en drøftelse i det rådgivende § 7-udvalg vil der desuden fortsat være åbenhed for, at midler afsat til bestandsophjælpning i enkelte vandløbssystemer i løbet af året vil kunne konverteres til vandløbsrestaurering.


 


Fiskeplejekonsulentordningen, der har til formål at yde rådgivning inden for hele det rekreative fiskeris område, videreføres. Ordningen blev fra 2009 forøget med et halvandet årsværk. Et årsværk til Ferskvandsområdet, hvor den nye konsulent primært skal virke som katalysator i forhold til såvel kommuners som lystfiskeres arbejde med vandløbsrestaurering. Det nye halve årsværk er til særlig rådgivning inden for marin fiskepleje og skal primært belyse og rådgive fritidsfiskere om marine fiskeplejerelaterede emner i lokalområder eller på regional plan. 


Kilde: Pressemeddelelse fra Fiskepeje.dk


Læs mere om Handlingsplanen for Fiskepleje 2010.


·    Handlingsplanen for Fiskepleje 2010 planen (pdf-fil 0,1 mb)