Mangel på ørredyngel i Gudenåen

Af: Jimmy Pajbjerg |
22/02/2015
Fiskeundersøgelser i Gudenå ved Tørring har vist, at bestanden af stallinger er meget lille, og at der mangler ørredyngel.

Før årtusindskiftet var der mange stallinger i Gudenå ved Tørring. Nu er bestanden meget lille. Der er en del bækørreder, men der mangler yngel af begge arter. Søørreden fra Mossø kan ikke gyde ved Tørring, idet kun få fisk finder forbi Vestbirk Vandkraftværk.

Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua har undersøgt fiskebestanden ved Tørring i mange år, senest i august 2014. Han fortæller, at frem til 2004 var der en god bestand af stallinger ved Tørring på mindst ½ stalling pr. m vandløb, både yngel og store fisk op til ca. 45 cm. Nu er der kun få stallinger, hvilket også er set i flere andre vandsystemer. Derfor er stallingen blevet totalfredet i hele landet. Bestandene er på vej frem flere steder, men ikke ved Tørring.

Ørredbestanden ved Tørring har ikke ændret sig meget siden 1990. Bestanden er domineret af bækørreder på 15-30 cm med enkelte større fisk og relativt lidt yngel. Der er knap ½ ørred pr. m af Gudenåen.

Nogle rovdyr og fugle er gode til at fange og æde fisk. Det gælder fx odderen, der er kommet tilbage til Gudenåen siden 1996, og skarven, der i de senere år ofte har jaget fisk i Gudenåen og andre danske vandløb i stort antal.

Stallingen er formentlig langt nemmere at fange end ørreden, idet den står frit fremme i vandløbet, mens ørreden ofte står i skjul.
Teorien understøttes bl.a. af en undersøgelse fra Gram Å, hvor DTU Aqua påviste, at skarven åd 20 % af stallingerne og kun 8 % af ørrederne. Seniorforsker Niels Jepsen er en af forfatterne til en rapport om rovdyrenes betydning for de danske fiskebestande og henviser i rapporten til flere eksempler på specielt skarvens negative betydning for fiskebestanden i vandløb.

Kommer søørreden tilbage til Tørring ?
Der er en god bestand af søørreder i Mossø, som Gudenå løber igennem. Men flere dæmninger, bl.a. ved Vilholt Mølle, har gennem tiden forhindret ørrederne i at trække op til Tørring for at gyde. Nu er der kun en enkelt stor spærring tilbage ved Vestbirk Vandkraftværk, og her forventes der skabt passage i løbet af få år.

En undersøgelse har vist, at de fleste unge ørreder (smolt) fra de ca. 200 km vandløb opstrøms Vestbirk forsvinder ved vandkraftværket på trækket mod Mossø. Derfor skal en god løsning sikre passage for både op- og nedstrøms trækkende fisk.

I 2014 har sportsfiskerne bl.a. etableret nye gydeområder i Alsted Mølleå, der løber til Gudenå i selve Tørring, og hvor både ørreden og stallingen gyder. Gydeområderne her og mange andre steder venter nu på, at der bliver fundet en løsning ved Vestbirk, så søørreden kan finde tilbage til gydeområderne i de mange vandløb, der ligger opstrøms vandkraftværket.

Kilde: DTU, Aqua