Nye regler for fiskeri efter ål

Af: Jimmy Pajbjerg |
14/02/2010

Den europæiske ålebestand er på et faretruende lavt bestandsniveau – mængden af yngel fra Sargassohavet er faldet fra 90 – 99 % igennem de sidste 30 år. Derfor har EU-Kommissionen pålagt medlemslandene at udarbejde en genopretningsplan for ålebestanden.Målet med genopretningsplanen er at øge mængden af blankål, der forlader Europas vandsystemer og kystvande og derved forøge gydebiomassen i Sargassohavet. EU-Kommissionens forordning til genoprettelse af ålebestanden beskriver rammerne for, hvordan ålebestanden i saltvand og ferskvand skal forvaltes. I saltvand skal fiskeriindsatsen halveres i løbet af en femårig periode frem til 2013. I ferskvand er målet at øge biomassen af udvandrende blankål, indtil de udgør 40 % af den biomasse, som var til stede, da bestanden havde en sund størrelse, hvilket i Danmark regnes som tiden mellem 1920 – 1960.Den danske forvaltningsplan er udarbejdet efter en offentlig høringsfase og er i 2009 godkendt af EU-Kommissionen. De nye regler for fiskeri efter ål er beskrevet i “Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand (BKG nr. 1199) og “Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i salt vand og ferskvand” (BKG nr. 1200).Lokale vedtægtsbestemmelser kan afvige fra det generelle regelsæt og er ikke beskrevet i ovenstående bekendtgørelser. Regler der vedrører placering af ruser, maskemål mm henvises til bekendtgørelsen. Er man i tvivl bør man henvende sig til fiskerikontrollen på tlf. 72 18 56 00.De væsentlige ændringer i forhold til de tidligere regler for ålefiskeri er, at perioden, hvor der lovligt kan fiskes ål, er blevet begrænset og der er yderligere begrænsninger i antal og type af redskaber, der må anvendes. De regler der gælder fra december 2008 er beskrevet herunder.


 


Lystfiskeri


Bekendtgørelse nr. 1199 skelner mellem lystfiskere og fritidsfiskere. En lystfisker er defineret som en person, der anvender en stang med snøre og krog eller lignende lette håndredskaber. Lystfiskeri efter ål er ikke berørt af forvaltningsplanen og må udøves hele året i både ferskvand og saltvand og fangsten må hjemtages. 


Fritidsfiskeri – saltvand


En fritidsfisker, der fisker i saltvand må, efter de nye regler, fortsat højst anvende 6 redskaber af gangen af følgende redskabstyper:

• krogliner á 100 kroge
• kasteruser (enkelte eller dobbelte) hvoraf én af ruserne må være en rejepæleruse. En rejeruse skal anmeldes hvert år til Fiskeridirektoratet.
• tejner og
• garn (højst 3 stk.) 


En fritidsfisker må ikke længere:• Anvende en pæleruse
• Sætte krogliner i perioden 1. maj – 30. september.
• Stange og blusse ål 


Fritidsfiskeri – ferskvand


I ferskvand er der ingen begrænsning i antallet af følgende redskaber: Antallet af redskaber aftales normalt med den person der ejer fiskevandet.

• Krogliner
• Kasteruser (enkelte eller dobbelte). Tilladt 1. august til 15. oktober
• Garn må ikke anvendes i søer fra 1. april til 31. maj


Ålekister eller lignende spærrende redskaber, som er lovligt anmeldt, må anvendes i perioden 1. august til 15. oktober. Lovlig anvendelse af ålekister ophører 1. januar 2014. 


Ikke tilladte redskaber og fangstmetoder i ferskvand:


• Trawl og andre fiskeredskaber spilet med skovle eller lignende, herunder oterfiskeri.


• Elektricitet, eksploderende, giftige eller bedøvende stoffer samt fiskeri ved tørlægning.


• Stangning eller hugning ved kunstigt lys samt hel eller delvis spærring med lys eller elektricitet for fiskenes frie gang.


• Stangeredskaber og lystre af enhver art – herunder ålekam- spyd og pile, der er forsynet med kroge eller kroglignende anordninger beregnet til at fastholde den spiddede fisk samt skrabepilk og skydevåben, idet dog fangstkrog til landing af fisk fanget med et andet redskab ikke er omfattet af forbudet.


• Jagen (pulsning) af fisk i redskaber.


• Fiskeri med huggeredskaber (rykfiskeri).

 


Erhvervsfiskeri


En person der har ret til at drive erhvervsfiskeri i salt – eller ferskvand eller har en tilladelse til at omsætte fisk fra ferskvand, kan ansøge om en tilladelse til ålefiskeri hos Fiskeridirektoratet. I tilladelsen er det specificeret hvor mange redskaber, der må anvendes til ålefiskeri.
I vandløb er erhvervsruser kun tilladt fra den 1.juni til den 30. november. 


Mindstemål


I ferskvand bibeholdes mindstemålet for gule ål på 45 cm. I saltvand ændres mindstemålet frem til år 2013 som angivet i nedenstående Tabel 1. 


Tabel 1: Mindstemål (cm) for gule ål. Oversigten over de kommende forhøjede mindstemål for gulål fremgår bl.a. af den danske åleforvaltningsplan, men er endnu ikke indskrevet i en bekendtgørelse.
 Vandområde


2008 


 2009


2010


2011


2012


2013 


 Ferskvand


 45


45 


45 


45 


45 


45 


 Saltvand


 35,5


36


37


38


39


40


 Limfjorden


 38


38


38 


38


39