Ørred- og laksebestande i Østersøen

Af: Jimmy Pajbjerg |
08/05/2011

De ørred- og laksebestande, der lever i Østersøen, stammer fra elve og vandløb, som udmunder i Østersøen. Størstedelen af laksesmoltene kommer fra nogle af de store elve i den nordlige del af Den Botniske Bugt, herunder Kalix og Torneelven. Disse elve har især i de senere år produceret langt den største del af de vilde laksesmolt, der naturligt er produceret i tilløbene til Østersøen.


 


Selv om mange laksebestande i Østersøen er gået betydeligt frem siden midten af 90’erne, er der bestande, der er uddøde som følge af opstemninger og ødelagte habitater. Tillige er der bestande, som kun lever i kraft af, at de bliver opformeret i dambrug, og at der bliver udsat smolt, som efterfølgende lever naturligt i havet. Det er primært manglende muligheder for passage til egnede gyde- og opvækstområder, som hindrer, at bestandene kan reproducere sig naturligt. På den baggrund er bestandene stadig langt fra et optimalt niveau.


 


For ørrederne er der andre trusler. Især i den nordlige del af Den Botniske Bugt er bestandene af havørred direkte truet af udryddelse, især i form af utilsigtet bifangst i andet fiskeri i havet. I Den Finske Bugt er bestandene også overfisket, enten fordi de fanges som undermålsfisk som bifangst i andet fiskeri som i Finland og Rusland, eller fordi de fiskes målrettet som det er tilfældet i Estland. 


 


Så godt som alle steder er bestandene begrænset af manglende adgangsforhold og nedsat habitatkvalitet. Selv om forholdene stadig ikke er optimale, er havørredbestandene mange steder i Danmark og i det sydlige Sverige gået frem gennem en årrække.


 


Ovennævnte konklusioner er dannet på baggrund af et stort internationalt projekt ved navn SALAR. SALAR er et projekt om laks og havørred i Østersøen og er gennemført under HELCOM som en del af Baltic Sea Action Plan i løbet af de seneste ca. to år. Projektet har udarbejdet en oversigt over Østersøens bestande af laks og havørred sammen med en klassifikation af disse bestande, f.eks. om de er originale hjemmehørende eller afkom af udsatte, status for bestandene og overordnede anvisninger på tiltag til at forbedre status.


 


Projektet har også identificeret de vigtigste årsager til, at bestandene ikke er optimale og i nogle tilfælde ligefrem truede og hvilke tiltag, der skal til for at bestandene kan genoprettes, såsom forbedringer af habitater, forbedring af passageforhold og regulering af fiskeriet i elvene.


 


Der gives meget specifikke forslag til særlige tiltag for især laksevandløb og bestande.


 


Projektets resultater kan ses i en hovedrapport, hvor der bl.a. for hvert land er et afsnit med en overordnet beskrivelse af bestandenes tilstand, og i en serie landespecifikke rapporter, hvor tilstanden er mere detaljeret beskrevet. Rapporterne kan frit downloades. 


 


En del af resultaterne er også vist på kort, hvor man kan klikke sig frem til forholdene i de enkelte laksevandløb (der blev desværre ikke produceret kort over havørredvandløbene på grund af det store antal). Kortene kan ses her under laget ’Ecological Features’. Download korterne.


 


Kilde: DTU Aqua, Afdeling for Ferskvandsfiskeri.