Projekter til forbedring af levesteder

Af: Jimmy Pajbjerg |
20/03/2011

Kommuner som ønsker at forbedre levesteder for fisk i vandløb kan endnu nå at søge om økonomisk støtte til projekter –  fristen er 1. april 2011.  Under ordningen om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora kan der blandt andet gives tilskud til: 


Udgifter til genopretning af indre vandveje, herunder etablering af gydebanker og fjernelse af opstemninger  


Der kan ydes et tilskud på op til 50 procent af de tilskudsberettigede udgifter


Projekter, som genskaber de oprindelige forhold i vandløbene, vil blive prioriteret højest. Det kan være projekter, hvor man nedlægger opstemninger og derved genskaber de oprindelige gydestryg i de tidligere opstuvede områder opstrøms opstemningerne.