Renere vandmiljø

Af: Jimmy Pajbjerg |
05/11/2012

I september 2012 trådte en ny lov om randzoner i kraft. Loven pålægger landmænd at udlægge 10 meter randzoner langs alle åbne vandløb og søer, hvor det bliver forbudt at dyrke afgrøder, sprøjte og gøde jorden. Randzonerne, som i alt vil udgøre ca. 50.000 hektar, skal sikre rent vandmiljø, fremme biodiversitet og reducere iltsvind og fiskedød i fjorde og kystnære farvande.


Beregninger har vist, at randzonerne vil begrænse kvælstof udledningen med 2.500 tons årligt og fosforudledningen med 160 tons årligt. Der er afsat 95 millioner kroner årligt i kompensation til landmændene for den tabte jord.