Resultat af ørredudsætninger

Af: Jimmy Pajbjerg |
15/12/2014

Ørredfangsterne i Isefjorden bliver undersøgt. Fisketegnet finaniserer undersøgelsen, som foregår i samarbejde med lystfiskerne. Foreløbige resultater fra undersøgelsens første halve år er nu beskrevet.

I foråret 2014 blev der udsat 100.000 stk. ørredsmolt i mundingen af en række af Isefjordens vandløb som et led i den normale smoltudsætning i området. Smoltene var 1 år gamle og havde en længde på ca. 14-16 cm. Alle fiskene havde fået klippet fedtfinnen væk, så de er til at skelne fra fjordens vilde ørreder.

For at undersøge effekten af udsætningerne samarbejder DTU Aqua med et antal ihærdige sportsfiskere, som løbende indberetter deres fisketure og evt. fangster til DTU Aqua, fordelt på henholdsvis fisk med og uden fedtfinne.

Pr. 1. december er der kommet indberetninger om 78 fisketure i området omkring Isefjorden og Roskilde Fjord. Fisketurene gik langt overvejende til den østlige del af Isefjorden (46 %), den vestlige del af Isefjorden (22 %) og udenfor Isefjorden (27 %).
Siden 12. april 2014, hvor de første fisk blev udsat, og forsøget startede, viser det sig at næsten 80 % af fiskeriet er foregået i månederne maj, september og oktober.

24 % af ørrederne under mindstemålet var mærket
Ørredsmoltene blev udsat i tilløb til Isefjorden den 12.-13. april 2014. De mærkede ørreder var alle under mindstemålet i perioden frem til 1. december. Af de fangede 121 ørreder under målet var de 29 fedtfinneklippede, svarende til 24 %.

Af de 29 fedtfinneklippede fordeler fangsterne sig i følgende:
• 20 % udenfor selve Isefjorden
• 38 % i den østlige del af Isefjorden
• 14 % i Lammefjorden, hvor en stor del af udsætningerne er foregået, selv om kun 4 % af fiskeriet er foregået her
• 28 % i den vestlige Isefjorden og syd for Orø mv
På baggrund af de foreløbige (få) tilbagemeldinger ser det ud til, at de udsatte fisk har fordelt sig fint såvel i som udenfor fjorden.

Nogle af de mærkede ørreder er på gydevandring
I oktober er 3 af de indrapporterede “klipfisk” anmeldt som farvede, dvs. i gydedragt. I forlængelse heraf har Rune Hylby fra Tuse Å Ørredsammenslutningen oplyst, at man under elfiskeriet i Tuse Å og Elverdamsåen her i efteråret har fanget 2 fedtfinneklippede små hanner i hvert vandløb.

Det skal blive interessant at følge fiskeriet henover vinteren og i 2015, hvor de hurtigst voksende af de udsatte fisk begynder at vokse sig op over mindstemålet. Vi fortsætter registreringen i årene fremover og vil meget gerne have flere indrapporteringer.

Kilde: DTU, Aqua