Revidering af udsætningsplaner

Af: Jimmy Pajbjerg |
02/10/2009

I efteråret 2010 skal udsætningsplanen revideres for udvalgte vandsystemer. I praksis betyder det, at nogle foreninger ikke skal udsætte ørredyngel i foråret 2010. For disse foreninger får det den naturlige følge, at de skal indtage en mindre mængde ørredrogn til klækkeriet.


Hvert år undersøger DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger ca. 1.000 lokaliteter i forskellige vandløb. Arbejdet bliver udført for at kunne lave en udsætningsplan for ørred. I dag foreligger der en udsætningsplan for stort set alle danske vandløb, som er egnede som levested for ørred. Det år, hvor udsætningsplanen bliver fornyet, bliver der ikke udsat ørredyngel, da det netop er den naturligt producerede ørredyngel, som er særlig interessant. Forekomsten af naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem naturlig og udsat ørredyngel. 


 


Når undersøgelsen er færdig, kan foreningerne udsætte ½-års-ørreder som erstatning for den mængde ørredyngel, der ikke bliver udsat det år, hvor vandløbet bliver undersøgt.


 


Det praktiske omkring udsætningerne er beskrevet i det brev, som de berørte foreninger modtager i forbindelse med revideringen af udsætningsplanen. Foreninger, der udsætter afkom fra opfiskede moderfisk, får tildelt en rognkvote, svarende til den mængde fisk, som de udsætter ifølge udsætningsplanen. Når planen bliver revideret, udsætter man som nævnt ikke ørredyngel. En mindre udsætningsmængde af yngel kan i nogle tilfælde betyde, at der er brug for mindre rogn.For at foreningerne kan indarbejde dette i opdrætsarbejdet kan DTU Aqua nu meddele navnene på de vandsystemer, hvor man påtænker at revidere udsætningsplanen i efteråret 2010. Vandløbene er følgende: 


·         Alsiske vandløb


·         Vandløb på Lolland, Falster og Møn


·         Ørum/Rohden Å


·         Mindre vandsystemer mellem Sandbjerg Vig n.f. Juelsminde og Kaløvig


·         Gudenåen, nedstrøms Mossø og indtil Tange Sø (incl.) (delplan 2)


·         Gudenåen, nedstrøms Tangeværket og indtil Randers (delplan 3)


·         Mindre vandsystemer mellem Limfjorden, Skagen og Blokhus


En mere detaljeret beskrivelse af forløbet bliver sendt til de berørte udsætningsforeninger og kommuner. 


 


Kilde: DTU Aqua