Stallingen er nu totalfredet

Af: Jimmy Pajbjerg |
19/05/2011

DTU Aqua afholdt i februar 2011 et informationsmøde i Silkeborg med sportsfiskerforeninger fra de danske stallingvandløb. Formålet var at udveksle information om den aktuelle status for bestanden af stalling.  


Samtlige deltagere fra alle vandsystemer kunne her berette om en meget drastisk nedgang i antallet af stallinger, både i de vestvendte vandløb og i Gudenåen. Referat fra mødet er vist her.


Der var bred enighed om, at det er nødvendigt at frede stallingen i hele landet. Derfor foreslog DTU Aqua efter mødet en treårig fredning til Fiskeridirektoratet, som efter en høring netop har fastsat en totalfredning hele året frem til og med den 15. maj 2014 (beskrevet i bekendtgørelse nr. 430 af 11. maj 2011, se her). Alle fangne stallinger skal derfor genudsættes i denne periode.


DTU Aqua skal nu i de kommende år undersøge udvalgte bestande og forsøge at finde frem til årsagerne til tilbagegangen, så der evt. kan sættes ind med bestandsophjælpende tiltag. Mulige årsager kan bl.a. være, at stallingerne i højere grad end tidligere bliver ædt af rovdyr som f.eks. skarv, odder m.fl .


Stallingen har normalt stor gydesucces i de danske vandløb, og intet tyder på, at problemet ligger omkring selve gydningen og fremkomsten af spæd yngel. Derfor er det indtil videre ikke hensigten at udsætte yngel eller udlægge befrugtede æg i gydebanker, som nogle sportsfiskere har foreslået. Udsætninger kan bl.a. gøre det vanskeligt at følge udviklingen i de naturlige bestande, og der er ingen kendte metoder til udlægning af æg med en god overlevelse.


Forsøg med udlægning af ørredæg i klækkebakker har f.eks. givet en uønsket høj dødelighed på æggene (pga. tilsanding af klækkebakker m.m.), og oven i dette må der forventes en højere dødelighed på stallingæg, idet stallingens æg i modsætning til ørredæg klæber sammen.


Kilde: DTU, Aqua.