Varde å

Af: Dan Ingemann |
19/12/2003

Ribe Amt har netop udsendt en rapport om vandløbenes miljøtilstand i Varde Å-systemet. Af rapporten fremgår det, at vandløbenes miljøtilstand er forbedret markant siden 1986. I dag opfylder 81% af vandløbene målsætningen med hensyn til forureningstilstanden.Forbedringen af forureningstilstanden viser sig helt konkret ved, at de mest forureningsfølsomme smådyr har spredt sig til stadig flere vandløb. I 2002 var der næsten tre gange flere målestationer med disse dyr end i 1990.Det er især udledninger fra ejendomme i det åbne land, der er årsagen til, at knap 20% af vandløbene fortsat ikke opfylder de fastsatte målsætninger med hensyn til forureningstilstanden. Denne kilde til forurening forventes mindsket i de kommende år i takt med, at disse udledninger inddrages i de kommunale spildevandsplaner. Også udledninger fra dambrug og kommunale spildevandsanlæg udgør visse steder et problem for vandkvaliteten.Selv om vandkvaliteten er forbedret siden midt i 1980´erne, er der stadig mange vandløb, hvor ørredbestandene er små eller helt mangler. Undersøgelserne viser, at kun 40% af de fiskevandsmålsatte vandløb har en tilfredsstillende fiskebestand. Det skyldes i mange tilfælde, at det fysiske miljø ikke er godt nok. Foruden rent vand skal fiskene nemlig have muligheden for at vandre frit til gydepladserne.Ved en undersøgelse i 2002 viste det sig netop, at havørreder og laks blev hindret i at nå frem til gydepladserne. Mange fisk kunne ikke passere opstemningerne ved Karlsgårdeværket og dambrugene.Et andet problem er, at der mangler egnede gydeområder med den rigtige kvalitet af grus til gydningen. For at råde bod på det har Ribe Amt i samarbejde med kommunerne gennemført en lang række natur-genopretnings-projekter for at genskabe gydeområder til de naturlige bestande af laksefisk. Projekterne er nu afsluttet og effekten har allerede vist sig ved, at der er konstateret yngel på mange af de grusbanker, der er lagt ud.Interesserede kan se rapporterne på Ribe Amts hjemmeside.