Planer for fiskepleje

Planer for fiskepleje

I efteråret 2011 blev der lavet undersøgelser af fiskebestandene i en række vandløb. Resultaterne fra disse undersøgelser kan nu downloades. De trykte planer er udsendt til de berørte kommuner samt de foreninger, som varetager udsætningerne i de...

Ny hornfiske-rekord

Ny hornfiske-rekord

Siden starten af maj måned har det vrimlet med hornfisk ved stort set de fleste danske kyster, og der har været pæne fangster. Mest glad var nok Ronald Herlitschek som fiskede på Prøvestenen ved Amager Strand lørdag den 5. maj. Det blev til fangst af både...

Vandring af ørredsmolt

Vandring af ørredsmolt

Her i foråret 2012 undersøger DTU Aqua hvordan opdrættede ørredsmolt vandrer i vandløb. I de senere år har det været diskuteret, hvilket tidspunkt der er det optimale på foråret til at udsætte ørredsmolt i vandløb, de såkaldte mundingsudsætninger....

Nye regler for laksefiskeri

Nye regler for laksefiskeri

Nye regler for fiskeri i vestjyske vandløb. Reglerne skal bidrage til et bæredygtigt fiskeri.   Hidtil har fiskeriet efter laks i danske vandløb været forvaltet efter en lang række bekendtgørelser og lokale regler, hvilket har betydet forskellige regelsæt...

Havørreden er stærkt truet

Havørreden er stærkt truet

Konklusionen i en workshop over tilstanden for havørreden i Østersøområdet var, at bestandene er stærkt truet i den Botniske Bugt og i Finske Bugt. Hovedproblemet er utilsigtet bifangst i fiskeri efter helt og sandart og manglende regulering af fiskeriet. I ferskvand...

Ålebestand i fortsat tilbagegang

Ålebestand i fortsat tilbagegang

Der kommer regelmæssigt historier i medierne om, at fiskere har fanget mange ål i deres ruser, og at det må være udtryk for, at ålebestanden er i fremgang og har det godt. Desværre forholder det sig stik modsat.   Det konkluderer en arbejdsgruppe, som hvert år...

Ulovlige ål

Ulovlige ål

En fritidsfisker fra Sydsjælland er taget i at sælge sin fangst af ål og ørred, hvilket er ulovligt. Lyst- og fritidsfiskere må ikke sælge deres fangst. Uagtet det, var det et stort udbud af ål og ørred, der mødte NaturErhvervstyrelsen, da fiskerikontrollører sammen...

1 mio. havørreder fanget i 2010

1 mio. havørreder fanget i 2010

Danmark er verdenskendt for sit havørredfiskeri langs kysterne og i vandløbene, idet vi fra naturens hånd har en unik naturlig kombination af gode gyde- og opvækstforhold for ørred i vandløbene og i havet, hvor ørrederne lever en stor del af livet.   Nu har DTU...

Prisforhøjelse på lystfiskertegn

Prisforhøjelse på lystfiskertegn

Fødevareministeriet og de rekreative fiskere sætter nu skub i restaureringen af de danske vandløb. Der er en hjælpende hånd til de danske fiskebestande - til gengæld stiger prisen for fisketegnet en smule. Dermed imødekommer fødevareminister Mette Gjerskov et ønske...

Kæmpelaks fra Øresund

Kæmpelaks fra Øresund

Når man fanger en sådan fisk på 15,6 kilo og 115 cm rejser der sig nogle spørgsmål fra både lystfiskere og biologer - hvor gammel er laksen og hvor kommer den fra?. Et samarbejde mellem Øresundsakvariet og DTU Aqua, Sektion for Populationsøkologi og -genetik, har...